Διαδικασία Εισαγωγής

Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων ανά έτος ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές/ριες. Ο αριθμός εισακτέων για κάθε έτος καθορίζεται από τη Σ.Ε. και μπορεί να είναι μικρότερος του 40. Συνήθως είναι 25-30 φοιτητές/ριες.

Απαιτούμενα προσόντα για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Τα ελάχιστα, τυπικά προσόντα που απαιτούνται για εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), συναφούς ειδικότητας, της ημεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής και επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Για τους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται και επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Εκτός από τα παραπάνω απαιτούμενα τυπικά προσόντα, για την επιλογή των εισακτέων του ΠΜΣ συνεκτιμώνται και η ύπαρξη επιστηµονικών δηµοσιεύσεων ή διακρίσεων, καθώς και η ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών πέραν του βασικού πτυχίου.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) σε τομείς που σχετίζονται με την ηλεκτρονική, τις τηλεπικοινωνίες, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική (π.χ. πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Θετικών Επιστημών). Αιτήσεις από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων κρίνονται κατά περίπτωση, από τη Σ.Ε., ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του/ης υποψηφίου/ας.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στην ειδική πλατφόρμα είναι:

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά).
 2. Aντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, με αναγραφή του βαθμού του πτυχίου.
  Για όσους προέρχονται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας.
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα.
 5. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και για τους αλλοδαπούς και της Ελληνικής γλώσσας.
  Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  – Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας στα Αγγλικά επιπέδου τουλάχιστον Β2 του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισµένων από τον ΑΣΕΠ.
  – Νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών.
  Σε περίπτωση μη κατοχής κάποιου από τα παραπάνω πιστοποιητικά, η Σ.Ε. µπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Σ.Ε.
  Για τους/ις αλλοδαπούς φοιτητές/ριες η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας πιστοποιείται µε πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισµένων από τον ΑΣΕΠ.
 6. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ή/και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 7. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών π.χ. μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και διδακτορικό (εάν υπάρχουν).

Αξιολόγηση, μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται από τη Σ.Ε. και βασίζεται σε εξειδικευμένο αλγόριθμο με τον οποίο μοριοδοτούνται τα προσόντα των υποψηφίων.
Η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθµός πτυχίου (μετατρέπεται σε μόρια πολλαπλασιάζοντας το βαθμό × 2).
 2. Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος (5 μόρια).
 3. Κατοχή συναφούς διδακτορικού διπλώματος (10 μόρια).
 4. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (μετατρέπεται σε μόρια πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά × 2 και προσθέτοντας τον αριθμό των εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια).
 5. Συνάφεια πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (έως 4 μόρια).

Η Σ.Ε. απορρίπτει τους/ις υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και συντάσσει αξιολογική κατάταξη των υπόλοιπων υποψηφίων με βάση τη μοριοδότησή τους. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφίσαντες.
Η αξιολογική κατάταξη κοινοποιείται στους υποψήφιους. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενηµερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία και καλούνται να απαντήσουν εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του και καταθέσουν το ποσό των τελών φοίτησης. Η µη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ισοδυναµεί µε άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η Γραµµατεία ενηµερώνει τους/ις αµέσως επόµενους/ες στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους/ες.

Εγγραφή

Κάθε εισακτέος/α λαµβάνει γνώση του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ και δηλώνει εγγράφως κατά την εγγραφή του/ης στο ΠΜΣ ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

 1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αίτηση-δήλωση αποδοχής της θέσης και του κανονισμού σπουδών
 3. Δήλωση ατομικών στοιχείων
 4. Αντίγραφο πτυχίου
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας και για τους αλλοδαπούς και της Ελληνικής γλώσσας
 7. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν)
 8. Βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζονται (μόνο για φοιτητές/ριες μερικής φοίτησης)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/ριας στο ΠΜΣ είναι η (εφάπαξ) καταβολή των τελών φοίτησης.