Τέλη φοίτησης και Υποτροφίες

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανά φοιτητή/ρια ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, καλύπτουν τη συνολική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ και καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή. Τα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται για κανένα λόγο.

Υποτροφίες

Μέχρι ποσοστού 30% γίνονται δεκτοί/ές υπότροφοι (δηλ. φοιτητές/ριες που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης) με οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το παραπάνω ποσοστό επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Οι αιτήσεις για υποτροφία πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται υποτροφία και από το παρόν ΠΜΣ, ενώ δεν δικαιούνται υποτροφία και όσοι/ες φοιτούν με υποτροφία σε άλλο ΠΜΣ.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση υποτροφίας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση υποτροφίας είναι αυτά που καθορίζονται στο ΦΕΚ 3387/10-8-2018 και αναφέρονται παρακάτω:

  • Αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
  • Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών εφορίας (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και της συζύγου (αν είναι έγγαμος) ή των γονέων (αν πρόκειται για εξαρτώμενο μέλος) του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την πιστοποίηση της δηλωθείσας κατάστασης του αιτούντος (π.χ. διαζευκτήριο αν ο αιτών δηλώνει διαζευγμένος ή τέκνο διαζευγμένων γονέων, ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα αν δηλώνει ορφανός κ.λπ.)
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή και ότι δε φοιτά σε άλλο ΠΜΣ με υποτροφία.