Διάρκεια Φοίτησης

Πλήρης φοίτηση

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ περιλαμβάνει 3 πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα. Από αυτά, τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μαθημάτων/διαλέξεων/εργαστηρίων/σεμιναρίων, ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν τρία (3) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα (3 ακαδημαϊκά έτη συνολικά). Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας πλήρους φοίτησης, δηλ. των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια διαγράφεται αυτοδικαίως από το ΠΜΣ.

Μερική φοίτηση

Η μερική φοίτηση προσφέρεται σε εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες και έχει διάρκεια διπλάσια από εκείνη της πλήρους φοίτησης, δηλαδή τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα προαναφερθέντα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη συν ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος (4 ακαδημαϊκά έτη συνολικά). Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας μερικής φοίτησης (4 ακαδημαϊκά έτη συνολικά), ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια μερικής φοίτησης διαγράφεται αυτοδικαίως από το ΠΜΣ.
Οι φοιτητές/ριες που ξεκίνησαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ως πλήρους φοίτησης δεν δύνανται να μεταβούν στην κατηγορία μερικής φοίτησης εκ των υστέρων. Το πλήθος των φοιτητών/ριών μερικής φοίτησης σε κάθε κύκλο σπουδών καθορίζεται από τη ΣΕ και δεν μπορεί να ξεπερνά το πλήθος των φοιτητών/ριών πλήρους φοίτησης.

Αναστολή φοίτησης

Κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια πλήρους ή μερικής φοίτησης έχει το δικαίωµα να ζητήσει άπαξ αναστολή της φοίτησής του/ης στο ΠΜΣ. Η διάρκεια της αναστολής φοίτησης μπορεί να είναι είτε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο είτε ένα ακαδημαϊκό έτος. Η αίτηση για αναστολή φοίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Σ.Ε. και παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Η χρονική διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν προσµετράται στη διάρκεια φοίτησης.