Νομοθετικό πλαίσιο

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, ως ΠΜΣ του (τότε) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 2392/14-7-2017).

Με το ΦΕΚ 3472/13-9-2019 εγκρίθηκε η επανίδρυσή του ως ΠΜΣ στα “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και η λειτουργία του μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Με το ΦΕΚ 4318/2-10-2020 η λειτουργία του επεκτείνεται μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.
Η λειτουργία του ΠΜΣ καθορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών, καθώς και από το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017) για την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας.