Μαθήματα

Τα μαθήματα του ΠΜΣ μπορούν να περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια ή/και άλλες δραστηριότητες που νοούνται όλες μαζί ως μια ενιαία εκπαιδευτική ενότητα. Το πλήθος των προσφερόμενων μαθημάτων καθώς και το περιεχόμενό τους αποτελούν τακτικά αντικείμενο επικαιροποίησης από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος προκειμένου το ΠΜΣ να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις εξελίξεις τόσο του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου όσο και γενικότερα της Επιστήμης της Ηλεκτρονικής, αλλά και της αγοράς εργασίας.

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου Υ/Ε* Ώρες/εβδ. ΠΜ (ECTS)
Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Έρευνα Υ 3 7,5
Αισθητήρια και συστήματα μετρήσεων Υ 3 7,5
Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτροκίνησης Υ 3 7,5
Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IοT) Υ 3 7,5
Μαθήματα 2ου Εξαμήνου Υ/Ε* Ώρες/εβδ. ΠΜ (ECTS)
Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων Υ 3 7,5
Αλγόριθμοι και προγραμματισμός κινητών συσκευών Υ 3 7,5
Βιομηχανικοί ελεγκτές και συστήματα εποπτικού ελέγχου (PLC and SCADA) Υ 3 7,5
Κινητές επικοινωνίες 4ης και 5ης γενιάς Ε 3 7,5
Οπτικά Δίκτυα Ε 3 7,5
Μάθημα που προσφέρεται από άλλο συναφές ΠΜΣ και έχει εγκριθεί ως κατάλληλο από τη Σ.Ε. Ε Κατά περίπτωση 7,5

* Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Επιλογής