Διπλωματική Εργασία

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών (5ου εξαμήνου τους/ις φοιτητές/ριες μερικής φοίτησης) είναι υποχρεωμένος/η να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιλέγοντας το θέμα και τον επιβλέποντα, ο οποίος ανήκει στους διδάσκοντες του ΠΜΣ. Η εν λόγω εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και προϋπόθεση για την ανάληψή της είναι η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 6 μαθημάτων του ΠΜΣ. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρέχει στο/η μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/ρια, τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που έχει αποκτήσει στη θεματική περιοχή που τον/ην ενδιαφέρει και να τον/ην βοηθήσει να αναπτύξει δεξιότητες και συνθετική ικανότητα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη σχεδίαση και την κατασκευή κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής/διάταξης, την ανάπτυξη πρωτότυπου κώδικα λογισμικού, τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την προσομοίωση κάποιας εφαρμογής, την ανάπτυξη μαθηματικών ή φυσικών μοντέλων ή/και τη διεξαγωγή μετρήσεων. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών έχουν μελετητικό, ερευνητικό, αναπτυξιακό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Πηγές άντλησης των θεμάτων είναι οι τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή και στη βιομηχανία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με αναγνωρισμένες εταιρίες στην αγορά εργασίας.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη τα οποία ορίζονται από τη Σ.Ε. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια καταθέτει αντίγραφο της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή και την υποστηρίζει σε δημόσια παρουσίαση-εξέταση, ενώπιον της επιτροπής. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

  • τη μεθοδολογία και τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας,
  • τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων, των υποθέσεων και των συμπερασμάτων της μελέτης,
  • την εκπλήρωση των στόχων,
  • την επιστημονική της συμβολή,
  • την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος,
  • την ποιότητα και εγκυρότητα των βιβλιογραφικών πηγών,
  • την ποιότητα του κειμένου,
  • την ποιότητα της παρουσίασης κατά την υποστήριξή της.

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας οφείλει να τηρεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία, καθώς και τη νομοθεσία, παραπέμποντας μέσω της βιβλιογραφίας και των αναφορών, στις πηγές που βασίστηκε. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή λογοκλοπής η οποία, αν διαπιστωθεί, μπορεί να αποτελέσει μέχρι και αιτία διαγραφής του/ης φοιτητή/ριας από το ΠΜΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.