Οργάνωση και Διοίκηση

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

  • Η Σύγκλητος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ή η Διοικούσα Επιτροπή που την αντικαθιστά).
  • Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  • Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το ΠΜΣ στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, τη συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, την ανάθεση διδακτικού έργου στους διδάσκοντες του ΠΜΣ, τη διαπίστωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης, τη χορήγηση υποτροφιών, την παράταση ή την αναστολή φοίτησης, τη διαγραφή φοιτητή/ριας κ.ά.
  • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος με διετή θητεία. Η Σ.Ε. συνεργάζεται με τον Διευθυντή και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τη λειτουργία του ΠΜΣ. Η Σ.Ε. εισηγείται στη Συνέλευση για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του ΠΜΣ.
  • Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, που είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προεδρεύει της Σ.Ε. και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του.
  • Ο υπεύθυνος διπλωματικών εργασιών, που είναι μέλος της Σ.Ε. και εισηγείται σ’ αυτήν για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.
  • Για τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ λειτουργεί Γραμματεία, που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του ΠΜΣ (εγγραφές φοιτητών/ριών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.ά.).

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Ιωάννης Μαρμόρκος, Καθηγητής (Διευθυντής)
imarm@ihu.gr

Παναγιώτης Τζέκης, Αναπλ. Καθηγητής (Αναπλ. Διευθυντής)
ptzekis@ihu.gr

Ιορδάνης Κιοσκερίδης, Καθηγητής (Υπεύθυνος Διπλωματικών Εργασιών)
ikiosker@ihu.gr

Γιώργος Μπάμνιος, Καθηγητής
bamnios@ihu.gr

Αργύρης Χατζόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
ahatz@ihu.gr

Γραμματεία του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Κωνσταντίνα Γιοβανούδη, Διοικητική Υπάλληλος ΔΙ.ΠΑ.Ε.
aesinfo@the.ihu.gr