Τίτλος που απονέμεται

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και αναγνωρίζεται από όλους τους φορείς (Υπουργείο, ΑΣΕΠ κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα”, χωρίς κατευθύνσεις. Για την απονοµή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση 8 μαθημάτων, που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και η επιτυχής εξέταση στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 πιστωτικές μονάδες), με την προϋπόθεση ότι έχουν αποπληρωθεί τα τέλη φοίτησης. Ο βαθµός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το σταθµισµένο µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων και της διπλωματικής εργασίας, µε συντελεστές βαρύτητας τις αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες.