Αντικείμενο και Στόχοι

Αντικείμενο

Το ΠΜΣ είναι ένα ευρύ πρόγραμμα στα εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα, εστιάζει στο σχεδιασμό προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και στον προγραμματισμό τους και αντανακλά τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων καθώς και των συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών. Ο προσανατολισμός του ΠΜΣ είναι τεχνολογικός και διασφαλίζεται από την υποστήριξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι πτυχιούχοι θα έχουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στην ολοένα και εξελισσόμενη περιοχή των ηλεκτρονικών.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους ηλεκτρονικούς μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων ενδυναμώνοντας τις επιστημονικές τους γνώσεις και τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών και να παράγει αποφοίτους οι οποίοι θα είναι ικανοί, ανταποκρινόμενοι στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και στις ανάγκες της κοινωνίας, να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε βιομηχανικά/εταιρικά περιβάλλοντα διεθνώς, να συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων και να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές.

Το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

  • Να εκπαιδεύει πτυχιούχους ηλεκτρονικούς μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων εφοδιάζοντάς τους με προηγμένες γνώσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων για επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στη βιομηχανία ή στον ακαδημαϊκό χώρο.
  • Να παρέχει τις προηγμένες τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της επιστήμης της Ηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι μόνο) των ενσωματωμένων συστημάτων, καθώς και των συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών.
  • Να δημιουργεί ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού και των φοιτητών αλλά και συναφών εταιριών και να προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι φοιτητές μπορούν να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
  • Να ενισχύει και να επεκτείνει τις ευκαιρίες συνεργασίας του οικείου Τμήματος τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με συναφή και άλλα Τμήματα, όσο και στο επίπεδο της εφαρμοσμένης έρευνας και παραγωγής με βιομηχανίες, εταιρίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ:

  • Θα διαθέτουν σε βάθος κατανόηση και γνώση των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για την πρωτότυπη ανάπτυξη και εφαρμογή σύνθετων μεθοδολογιών για επίλυση προβλημάτων εντός ενός ευρύτερου διεπιστημονικού συναφούς γνωστικού πεδίου.
  • Θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και να αξιολογούν κριτικά πολύπλοκα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων προβληματισμών επί κοινωνικών και ηθικών ευθυνών που συνδέονται με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών.
  • Θα μπορούν να στελεχώνουν επιχειρήσεις, οργανισμούς ή παραγωγικές μονάδες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον τομέα των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
  • Θα έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.
  • Θα είναι σε θέση να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε συναφή αντικείμενα και θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

[:]